Participa a l’edició d’Agrocultura

Si ets lingüista o tens experiència en l’edició i correcció de textos, pots ajudar-nos en l’edició de la revista Agrocultura i sumar-te a l’equip de correcció que fa aquesta feina desinteressadament.

També necessitem imatges per il·lustrar els articles, reportatges… Així que si t’agrada la fotografia, aquí tens unes pàgines que podrien publicar els teus treballs.

Contacta amb nosaltres a través del correu electrònic info@agrocultura.org i explica’ns què saps fer.